Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 113770
 Liparis nigra
 Nhẵn diệp
 đen
Nhẵn diệp đen
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Đỏ bordeaux
 Diteilis nigra
 Not recorded

 113640
 Liparis acuminata
 Nhẵn diệp
 nhọn
Nhẵn diệp nhọn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Hồng
 Leptorkis acuminata
 Not recorded

 113820
 Liparis gibbosa
 Nhẵn diệp
 gibbosa
Nhẵn diệp gibbosa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Cam hồng
 Disticholiparis gibbosa, Stichorkis gibbosa
 Not recorded

 113821
 Liparis compressa
 Nhẵn diệp
 compressa
Nhẵn diệp compressa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Cam hồng
 Cestichis compressa, Disticholiparis compressa,Liparis compressa var maxima
 Not recorded

 113822
 Liparis sootenzanensis
 Nhẵn diệp
 sootenzanensis
Nhẵn diệp sootenzanensis
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Vàng, Xanh
 
 Not recorded

 115760
 Luisia morsei
 Lụi
 Morse
Lan san hô Morse
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ bordeaux
 Luisia tonkinensis
 Not recorded

Liên kết: https://in129.vn