Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10430
 Dendrobium cretaceum
 Hoàng thảo
 Thạch hộc vôi
Hoàng thảo vôi
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
 Trắng, Hồng
 Dendrobium polyanthum, Callista cretacea
 Flickingeria

 10560
 Dendrobium christyanum
 Hoàng thảo
 Hỏa hoàng
Hoàng thảo hoả hoàng/Đại bạch hạc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ, Trắng ngà
 Dendrobium margaritaceum
 Flickingeria

 112660
 Coelogyne calcicola
 Thanh đạm
 vôi
Thanh đạm vôi
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Trắng, Nâu hạt dẻ
 
 Not recorded

 116110
 Ascocentrum christensonianum
 Ascocentrum
 Tiểu hoàng Christenson
Hoàng yến tím
 Thailand, Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Đặc hữu, Lan mini
 Xanh, Đỏ bordeaux
 
 Aerides, Arachnis, Phalaenopsis, Paraphalaenopsis, Renanthera, Trichoglottis, Vanda, Neofinetia, Ludisia, Holcoglossum, Gastrochilus, Doritis

 111480
 Bulbophyllum careyanum
 Cầu diệp
 trên-Vừng
Cầu diệp Càng cua
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Đỏ, Nâu hạt dẻ
 Anisopetalum careyanum, Bulbophyllum careyanum var ochraceum, Bulbophyllum cupreum, Bulbophyllum cupreum
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 115820
 Phalaenopsis cornu-cervi
 Hồ điệp
 sừng-nai
Hồ điệp sừng-nai
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng, Đỏ
 Phalaenopsis de-vriesiana, Phalaenopsis lamelligera
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Neofinetia, Renanthera, Vanda, Vandopsis

 115961
 Vanda coerulescens
 Huệ-đà
 coerulescens
Vanda tím
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Tím, Tím hoa cà
 
 Acampe, Aeranthes, Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Paraphalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vandopsis

 114410
 Gastrochilus calceolaris
 Túi-thơ
 gót
Túi-thơ gót
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Aerides calceolare, Aerides leopardorum, Gastrochilus philippinensis, Gastrochilus sororius
 Not recorded

 8170
 Paphiopedilum callosum
 Hài
 vân
Hài vân
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Xanh, Tím
 Paphiopedilum amabile sensu, Paphiopedilum crossii
 Phragmipedium

 8200
 Paphiopedilum concolor
 Hài
 mỏ gìay
Hài gấm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 
 Phragmipedium

Liên kết: https://in129.vn