Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 111200
 Sunipia racemosa
 Sunipia
 racemosa
Sunipia Racemosa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Vàng, Xanh
 Ione racemosa, Stelis racemosa, Tribrachia racemosa
 Not recorded

 111201
 Sunipia nigricans
 Sunipia
 nigricans
Sunipia nigricans
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Chưa xác định
 
 Not recorded

 115180
 Schoenorchis tixierii
 Nang lan
 Tixier
Lan Trướng bướm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Đặc hữu, Lan mini, Dễ trồng
 Tím
 Saccolabium tixieri
 Not recorded

 115221
 Schoenorchis seidenfadenii
 Nang lan
 seidenfadenii
Chân rết
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Tím
 
 Not recorded

 112530
 Spathoglottis pubescens
 Chu đính
 lông
Chu đính lông
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Có rụng lá
 Vàng
 Spathoglottis bensonii, Spathoglottis fortunei, Spathoglottis khasyana
 Bletia

 115231
 Stereochilus xiaoi
 Trội thiệt
 nhỏ
Tiểu giáng hương
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki

 Có hương, Lan mini
 Tím hoa cà
 
 Not recorded

 115230
 Stereochilus dalatensis
 Trội thiệt
 Đà Lạt
Tiểu anh hùng Đà Lạt
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Cắt đoạn

 Lan mini, Dễ trồng
 Hồng, Tím
 Sarcanthus crassifolius, Sarcanthus dalatensis
 

Liên kết: https://in129.vn