Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10670
 Dendrobium hermimelanoglossum
 Hoàng thảo
 Phi nữ
Thanh hắc lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu, Có hương, Có rụng lá, Lan mini
 Xanh
 
 Flickingeria

 112991
 Pleione praecox
 Kiều diễm
 praecox
Pleione praecox (chưa cập nhật tên VN)
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 
 Trắng, Tím
 
 

 111982
 Bulbophyllum orientale
 Cầu diệp
 Phương Đông
Lọng Phương Đông
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Nâu hạt dẻ
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 114221
 Cymbidium parishii
 Đoãn kiếm
 parishii
Đoãn kiếm parishii??
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Trắng, Đỏ bordeaux
 Cymbidium eburneum var parishii, Cyperorchis parishii
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 112390
 Calanthe petelotiana
 Kiều lan
 Petelot
Bầu rượu bắc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Trắng, Tím, Tím hoa cà
 
 Phaius

 111971
 Bulbophyllum penicillium
 Cầu diệp
 penicillium
Cầu diệp lưỡi-cọ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Nâu hạt dẻ
  Bulbophyllum inopinatum, Phyllorchis penicillium
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 115962
 Vanda petersiana
 Huệ-đà
 Peters
Huệ-đà Peters
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Dễ trồng
 Vàng, Xanh
 
 Acampe, Aeranthes, Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vandopsis

Liên kết: https://in129.vn